ถุงมือยาง

รูปจริง :  ถุงมือยาง
รูปจริงของสินค้า : ถุงมือยาง (1 กล่อง มี 50 คู่)

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการใช้ชุดตรวจสารเสพติดรายการที่ 2 คือ ถุงมือยาง จะบรรจุอยู่ในเป็นกล่อง ซึ่ง 1 กล่องจะมีถุงมือยางอยู่จำนวน 50 คู่ ใช้ใส่เพื่อกันเปื้อนและป้องกันเชื้อโรคจากปัสสาวะซึ่งอาจมีโอกาสสัมผัสได้ในขณะทำการตรวจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก