ยาเสพติดคืออะไร

ยาเสพติด / สารเสพติด / สิ่งเสพติด นั้นเป็นคำคุ้นหูของพวกเราเป็นอย่างดี ความหมายจริงที่องค์การอนามัยโลก(WHO:World Health Organization) จะให้ความหมายว่าสิ่งที่เราเสพเข้าไปแล้ว จะทำให้ผู้เสพเกิดความต้องการอยากจะใช้อย่างต่อเนื่องทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะมีความต้องการเสพสารเสพติดในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดผู้เสพก็จะได้รับผลเสียอย่างร้ายแรงกับร่างกายและจิตใจ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช 2522 ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ได้กำหนดความหมายของยาเสพติดให้โทษดังต่อไปนี้ สิ่งเสพติด หมายถึงสารเคมีใดๆหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อผู้เสพนั้นเสพเข้าสู่ร่างกายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการรับประทาน ดม ฉีด สูด หรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามแต่ที่จะนำพาสารเสพติดนั้นๆเข้าสู่ร่างกาย แล้วทำให้เกิลผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจให้เกิดความรู้สึกมีความต้องการเพิ่มปริมาณการเสพสารเสพติดดังกล่าวขั้นเรื่อยๆ และต้องเสพสารเสพติดในอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร่างกายและจิตใจทรุดโทรมลง

ปัจจุบันก็มีชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนี้แหละที่พอจะเป็นอุปกรณ์ทดสอบ หรือช่วยในลักษณะการ ป้องกัน ปรองปราม หรือตรวจทดสอบคนใกล้ตัวของท่านว่าได้เสพยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งชุดตรวจสารเสพติดนี้จะถูกแบบแยกออกเป็นประเภทๆไปตามกลุ่มของสารเสพติดชนิดนั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบจุ่ม”
>>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบหยด”