การตรวจสารเสพติดมี 2 ระดับ

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะมนุษย์โดยทั่วไป จะมีการตรวจสารเสพติดเป็น 2 ระดับด้วยกัน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสารเสพติดครั้งนั้นๆว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไร

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมี 2 ระดับ

การตรวจสารเสพติดระดับ 1 : การตรวจเพื่อคัดกรองขั้นต้น ( Screening Test )
เป็นการตรวจทดสอบสารเสพติดกับผู้ต้องสงสัยว่าเสพสารเสพติดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าชุดตรวจสารเสพติด(อุปกรณ์ทดสอบที่มีจำหน่ายกันทั่วไป – ชุดตรวจแบบจุ่ม , ชุดตรวจแบบหยด) ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการป้องปราม หรือเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ใช้สารเสพติดนั้นต้องควบคุมประพฤติของตน การตรวจนี้จะนิยมมาใช้ เช่น การตรวจสารเสพติดติดในพนักงานโดยฝ่ายบุคคล การตรวจสารเสพติดกับนักเรียนโดยฝ่ายปกตรอง ฯลฯ ซึ่งการตรวจคัดกรองนั้นมิสามารถนำผลการตรวจไปเอาผิดในทางกฎหมายได้ หากต้องการกระทำเช่นดังกล่าวจะต้องนำผู้ต้องสงสัยที่ถูกทดสอบด้วยชุดตรวจสารเสพติดในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีการใช้สารเสพติดนั้น ส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง

การตรวจสารเสพติดระดับ 2 : การตรวจยืนยัน ( Confirmation Test )
เป็นการตรวจสารเสพติดที่จะวิเคราะห์แยกชนิดของสารเสพติดชนิดต่างๆ ว่าผู้เสพผู้นั้นได้ทำการเสพยาเสพติดชนิดใดเข้าไป ซึ่งการตรวจยืนยันนี้จะสามารถระบุชื่อสารเสพติดได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งสามารถนำผลการตรวจนี้เป็นเอกสารเอาผิดในทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง การตรวจยืนยันนั้นจะตรวจหลังจากที่ได้ทำการตรวจแบบคัดกรองขั้นต้น ( Screening Test ) มาก่อนแล้ว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจยืนยันนี้ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจแบบคัดกรองขั้นต้น หลายเท่า

หน่วยงานดังต่อไปนี้ มีอำนาจการตรวจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมีสารเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่
1. สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. กองพิสูจน์หลักฐานหรือกองกำกับการวิทยาการเขต
3. สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
4 สำนักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
5 สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ หรือศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. โรงพยาบาลของรัฐ
7 . หน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการควบคุมยสารเสพติดให้โทษกำหนด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบจุ่ม”
>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบหยด”

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก